სერვისები

ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის  ინსპექტირება - ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისობის შეფასება დადგენილ მოთხოვნებთან, საშუალო საბაზრო ფასებთან ან/და პროექტთან;

ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის ინსპექტირება - ობიექტის  ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისობის შეფასება: - დადგენილ მოთხოვნებთან, საშუალო საბაზრო ფასებთან და საჭიროების შემთხვევაში პროექტთან; - კონკრეტული მომწოდებლის რესურსებთან და შესაძლებლობებთან;

ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირება (მათ შორის ფორმა#2-ს მიხედვით)- შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობის შეფასება საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან ან/და დადგენილ მოთხოვნებთან, შესყიდვების დოკუმენტებთან, მშენებლობის დროისათვის არსებული საშუალო საბაზრო ფასებთან, ფარულ სამუშაოთა აქტებთან, ობიექტის ვიზუალური დათვალიერებისა (ფოტოფიქსირების ჩათვლით), აზომვების შედეგებთან და შესაბამისობის შეფასების დოკუმენტებთან;

 

 

დამატებით

შ.პ.ს. „ალთა“ არის A ტიპის ინსპექტირების ორგანო რომელიც აკრედიტებულია სსიპ “აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის” მიერ ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი:595 23 47 06; 595 03 01 42; 568 99 01 74
ელ-ფოსტა: tasoshvilialeko@yahoo.com
ვებგვერდი: http://www.altaexpert.ge

ქ. თბილისი, მ. ასათიანის ქ. #12